Menu

DISCLAIMER – PRIVACY – COOKIES

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren ons of derden toe. Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Persoonsgegevens 

Atacs verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u steeds terecht op info@atacs.be.

Atacs erkent dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een betrokkene een basisrecht is van elk individu en Atacs zal er dan ook alles aan doen om dit recht te vrijwaren door persoonsgegevens op een correcte, open en transparante manier te verwerken. Atacs weet dat het vertrouwen van cliënten, medewerkers en andere stakeholders in de manier waarop persoonsgegevens verwerkt worden van cruciaal belang is voor de organisatie. Atacs begrijpt dat het misbruik van persoonsgegevens een grote impact op de betrokkene kan hebben. Atacs weet dat de wetgeving niet altijd kan volgen met de snel veranderende technologieën en de verwachtingen van de cliënten.  Daarom streeft Atacs ernaar om steeds compliant te zijn met de geest van de wet en de constant veranderende maatschappij om deze op een pragmatische manier toe te passen.

Persoonsgegevens van bezoekers van de website
Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een web- of contactformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker ons toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met ons contractueel verbonden ondernemingen. U heeft ten allen tijde het recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft ten allen tijde het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot ons via info@atacs.be.

Persoonsgegevens van cliënten
Atacs verzamelt en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens van cliënten voor het uitvoeren van haar opdrachten zoals opgenomen in de kaderovereenkomst en/of opdrachtbrief welke met iedere cliënt individueel werd afgesloten.      

De gegevens worden verwerkt met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

De informatie die verzamelt wordt overeenkomstig bovenvermelde bepalingen, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor onze legitieme professionele en zakelijke behoeften of voor de behandeling van uw verzoeken, en/of voor zover wettelijke bepalingen of professionele normen dit voorschrijven of toestaan. Dit omvat het volgende:

 • In sommige gevallen kan Atacs persoonsgegevens over u delen met verschillende externe bedrijven of dienstverleners of leveranciers die namens ons handelen;
 • Daarnaast kan Atacs bepaalde persoonsgegevens over geografische grenzen heen overdragen aan andere aan Atacs aangesloten kantoren of externe kantoren die met ons samenwerken of namens ons handelen. Atacs kan ook persoonsgegevens bewaren in een ander rechtsgebied dan het rechtsgebied waarin u gevestigd bent. Overdracht van persoonsgegevens door Atacs gebeurt in overeenstemming met de van toepassing zijnde Belgische gegevensbeschermingswetgeving;
 • Atacs kan ook persoonsgegevens vrijgeven aan onze dienstverleners: Atacs werkt samen met gerenommeerde partners, dienstverleners of agentschappen, zodat zij uw persoonsgegevens namens ons kunnen verwerken. Atacs zal alleen persoonsgegevens aan hen overdragen wanneer ze voldoen aan onze strikte normen voor de verwerking van gegevens en beveiliging. Wij delen alleen persoonsgegevens die hen toestaan hun diensten te verlenen;
 • Indien Atacs zou worden gereorganiseerd of verkocht aan een andere organisatie, kan Atacs ook persoonsgegevens vrijgeven in verband met de verkoop, toewijzing of andere overdracht van het bedrijf van de site waarop de gegevens betrekking hebben;
 • Gerechtshoven, rechtbanken, wetshandhavings- of regelgevende instanties: Atacs kan persoonsgegevens verstrekken om gevolg te geven aan verzoeken van gerechtshoven, rechtbanken en overheids- of rechthandhavingsinstanties, of wanneer het noodzakelijk of verstandig is om geldende wetten, bevelen of uitspraken van gerechtshoven of rechtbanken, of overheidsvoorschriften na te leven;
 • Audits: verstrekking van persoonsgegevens kan ook noodzakelijk zijn voor gegevensbeschermings- of gegevensbeveiligingsaudits en/of om een klacht of veiligheidsrisico te onderzoeken of daarop te reageren.

De persoonsgegevens verwerkt voor cliëntenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding, fiscale wetgeving, Wetboek van Vennootschappen, anti-witwaswetgeving, ...).

Uw rechten
Als u persoonsgegevens aan Atacs verstrekt, heeft u de volgende rechten:

 • Inzage en rectificatie: u heeft recht op inzage in die gegevens. Dit wordt ook wel een “inzageverzoek van de betrokkene” genoemd. Als wij erkennen dat wij verplicht zijn u persoonsgegevens te verstrekken, verstrekken wij u deze gegevens kosteloos. Voordat wij u persoonsgegevens verstrekken, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs en voldoende informatie over uw interacties met ons, zodat wij uw persoonsgegevens kunnen terugvinden. Indien de gegevens die wij over u bewaren onjuist zijn, kunt u ons vragen alle onjuistheden in de persoonsgegevens te corrigeren.
 • Bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons als wij niet langer het recht hebben deze te gebruiken, te eisen dat wij uw gegevens verwijderen als wij deze te lang bewaren, of te eisen dat, in bepaalde omstandigheden, de verwerking aan restricties wordt onderworpen.
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van uw persoonlijke gegevens wordt gecontroleerd).
 • Recht op verwijdering: u heeft het recht om alle gegevens met betrekking tot u te verwijderen (behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld om een transactie te bewijzen of wanneer wettelijk vereist).
 • Recht op gegevensdraagbaarheid: onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gebruikelijk, gestructureerd, machineleesbaar formaat en om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.

U kunt een verzoek indienen of deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Atacs via info@atacs.be en we zullen alle redelijke en praktische inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen, op voorwaarde dat dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en professionele normen.

Beveiliging en integriteit van gegevens
Atacs heeft passende beveiligingsmaatregelen en –procedures in plaats gesteld om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde vormen van verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Ondanks de verregaande inspanningen van Atacs kan geen absolute garantie worden gegeven voor de bescherming tegen alle bedreigingen. Naar ons beste kunnen zorgen wij ervoor dat toegang tot uw persoonsgegevens alleen wordt verschaft aan personen voor wie dit noodzakelijk is. Personen die toegang tot de gegevens hebben, zijn verplicht deze gegevens geheim te houden.

Wij leveren ook redelijke inspanningen om persoonsgegevens slechts te bewaren zolang dit noodzakelijk is om aan een verzoek van de betrokkene te voldoen of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Verantwoordelijkheid
Atacs is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

Atacs BV ovv BVBA
Nieuwpoortsesteenweg 507
8400 Oostende
Telefoon +32 (0) 59 50 94 73
Fax + 32 (0) 59 51 44 11
E-mail info@atacs.be
BE 0847.210.866

Klachten
Atacs zet zich in om persoonsgegevens online te beschermen. Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons beheer van uw persoonsgegevens, gelieve dan contact met ons op te nemen via info@atacs.be. U mag dit adres ook gebruiken om eventuele zorgen betreffende de naleving van onze privacyverklaring kenbaar te maken.

In ieder geval heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthouder die belast is met de bescherming van persoonsgegevens, d.w.z. de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Telefoon +32 (0) 2 274 48 00
Fax +32 (0) 2 274 48 35
E-mail contact@apd-gba.be

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie 

Wij kunnen gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op uw computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website uw browser en kan bijvoorbeeld uw taalvoorkeur worden onthouden. Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn.

Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer uw browser wordt afgesloten (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op uw computer blijven staan, soms zelfs tot u ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

Tijdens een bezoek aan onze website https://www.atacs.be kunnen cookies (kleine tekstbestanden) op de harde schijf van de computer van de bezoeker worden geplaatst. Dit met als enige doelstelling de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoeker. Cookies worden nooit gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Elke internetbrowser laat toe om het gebruik van cookies te verhinderen of anders in te stellen (met waarschuwing, beperkt, enz.). Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Naast de hieronder vermelde verschillende types cookies wordt ook steeds een strikt noodzakelijke (verder ongebruikte) PHP cookie geplaatst: PHPSESSID.  Zonder deze cookie kan de website niet normaal functioneren.

Functionele cookies
Wij maken gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Hierdoor moeten sommige keuze's niet telkens worden gemaakt of gegevens niet steeds opnieuw worden ingevuld.

De twee meest gebruikte functionele cookies bewaren respectievelijk de taal van de bezoeker en of cookies al dan niet werden aanvaard: COOKIE_LAN en ACCEPT_COOKIES.

Andere cookies onderscheiden zich doordat de naam van de website erin wordt vermeld, bijvoorbeeld: _FAVOURITE_COOKIE ; _CART en _USER.

Tracking cookies
Wij maken gebruik van tracking cookies om de prestaties van onze website te meten en nadien te kunnen verbeteren.  Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt ons meer over het algemene surfgedrag, zoals de duur van een bezoek aan de website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt: _GA ; _GID ; _UTMA en _UTMZ.

Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer de cookie -en privacyverklaring van Google.

Third party cookies
Wij maken geen gebruik van andere third party cookies van platformen zoals Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Jivochat en Trustpilot, …

Niet toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er onder meer toe:

 • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken; 
 • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
 • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
 • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
 • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder ons hiervoor een voorafgaandelijke toestemming te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Onze aansprakelijkheid

Informatie op de website
De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Wij staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website
Indien er via deze website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat wij hiervoor aansprakelijk kunnen gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van Atacs BV ovv BVBA bevoegd.

E-mail

De informatie in een door Atacs verstuurd e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en/of bevoorrechte gegevens en/of door intellectuele-eigendomsrechten beschermde informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, gelieve het e-mailbericht te verwijderen en de afzender te verwittigen. U mag het e-mailbericht niet gebruiken, wijzigen, kopiëren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde. De veiligheid of juistheid van e-mailberichten kan niet gegarandeerd worden, vermits de informatie onderschept, verbasterd of vernietigd kan worden, zoek kan raken, te laat of onvolledig kan aankomen of virussen kan bevatten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die op enigerlei wijze te wijten is aan het gebruik van het medium. Eventuele standpunten of meningen in dit bericht zijn die van de auteur en geven niet noodzakelijk die van ons weer. Bijgevolg bindt het e-mailbericht ons niet, tenzij het een uitdrukkelijke andersluidende verklaring van een gemachtigde vertegenwoordiger bevat.

Wijziging van bovenstaande disclaimer, privacyverklaring en cookie beleid

Atacs kan de bovenstaande disclaimer, privacyverklaring en cookie beleid van tijd tot tijd wijzigen om onze huidige praktijken weer te geven op het gebied van gegevensbescherming. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen aan deze verklaringen, zullen wij de datum “Laatst bijgewerkt” onderaan de pagina aanpassen. Wij raden u aan onze disclaimer, privacyverklaring en cookie beleid regelmatig opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop Atacs uw gegevens beschermt.

Indien wij belangrijke wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop bij u persoonsgegevens bewerken, zullen wij dit duidelijk maken op onze website.

Laatst bijgewerkt:   25 mei 2018