Menu

NIEUWS

07/09/2019

Afschaffing wachtperiode ziekte-uitkering zelfstandigen


Bij ziekte van een werknemer kan men in de meeste gevallen rekenen op een gewaarborgd loon vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid.  Tot voor kort had een zelfstandige pas recht op een uitkering vanaf de 15e dag van arbeidsongeschiktheid.

Vanaf 1 juli 2019 is de wachtperiode voor zelfstandigen weggevallen waardoor zij ook genieten van een uitkering vanaf de eerste dag op voorwaarde dat:

- men minstens acht dagen ziek is; en
- tijdig aangifte wordt gedaan van de arbeidsongeschikheid (via het 'getuigschrift van arbeidsongeschiktheid' - een gewoon ziektebriefje volstaat niet)

De zelfstandige ontvangt enkel een uitkering wanneer elke zelfstandige activiteit wordt stopgezet tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.  Dit betekent echter niet dat de zaak moet gesloten worden - je zakenpartner, familie of medewerkers mogen de zaak in naam van de zelfstandige verder uitbaten tijdens de arbeidsongeschiktheid.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

 

13/08/2019

Nieuwe kilometervergoeding


Wanneer een werknemer beroepsverplaatsingen maakt met de eigen wagen, kan hij van de werkgever hiervoor een terugbetaling van de gemaakte autokosten krijgen.

De werknemer kan het juiste bedrag van de autokosten bewijzen ofwel kan hij gebruik maken van het wettelijk vastgelegd forfait. Ieder jaar op 1 juli wordt voornoemd forfait aangepast door de overheid.

Vanaf 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 geldt het nieuwe forfaitaire bedrag van 0,3653 EUR per kilometer (in vergelijking met 0,3573 EUR per kilometer vorig jaar).

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

16/03/2019

Nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen


Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) treedt in werking op 1 mei 2019.  Nieuwe vennootschappen die vanaf die datum worden opgericht, moeten direct de nieuwe regels toepassen.

Voor reeds bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen worden de nieuwe dwingende regels van kracht op 1 januari 2020, zijnde:

 • de omvorming kapitaal in de BV in statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening
 • de nieuwe benamingen en afkortingen
 • de regeling winstuitkering BV (netto-actief test en liquiditeitstest)
 • de alarmbelprocedure

Vanaf 1 mei 2019 tot 1 januari 2020 kan iedere vennootschap vrijwillig de nieuwe regels toepassen door een vrijwillige statutenwijziging.  De eerste statutenwijziging na 1 januari 2020 moet een volledige statutenwijziging zijn en zal de vennootschap aan alle nieuwe regels dienen te voldoen.

Op 1 januari 2024 moeten alle statuten conform WVV zijn en is het WVV volledig van toepassing.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

04/01/2019

Wijziging procedure voorafbetalingen


De voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel door ondernemingen, zelfstandigen als particulieren worden gestort op het nieuw rekeningnummer BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek.

De gestructureerde mededeling voor natuurlijke personen en de zelfstandigen die voorheen hun nationaal nummer gebruikten voor de identificatie van hun voorafbetalingen wordt gewijzigd voor het aanslagjaar 2020. De betaaluitnodigingen voor de voorafbetalingen die vanaf het aanslagjaar 2020 verstuurd worden, zullen melding maken van deze nieuwe gestructureerde mededeling. Voor ondernemingen verandert er niets aan de gestructureerde mededeling.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

04/06/2018

Verlaging Vlaamse registratierechten gezinswoning


Eind 2017 bereikte de Vlaamse regering reeds een akkoord over de hervorming van de registratierechten die men moet betalen bij de aankoop van een woning.  Op 1 juni 2018 zijn deze nieuwe Vlaamse registratierechten (officieel "het verkooprecht") in werking getreden. 

Het standaardtarief voor gezinswoningen gaat daarbij van 10 naar 7 procent.  Voor bescheiden gezinswoningen met een aankoopprijs tot 200.000 EUR is er een vrijstelling op de eerste schijf van 80.000 EUR. Die vrijstelling komt overeen met een korting van 5.600 EUR. Om deze vrijstelling te kunnen genieten moet men wel voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden.

Volledigheidshalve vindt u hieronder een overzicht van de huidige Vlaamse registratierechten:

 • Onroerende goederen: 10%
 • Enige gezinswoning: 7%
 • Mogelijke verminderingen:
  • enige gezinswoning tem 200.000 EUR: 7% met een vrijstelling van 80.000 EUR
  • enige gezinswoning in de Vlaamse kernsteden en de Rand tem 220.000 EUR: 7% met een vrijstelling van 80.000 EUR
  • ingrijpende energetische renovatie: 6%
  • woning gedurende 9 jaar bij Sociaal Verhuurkantoor: 7%
  • gezinswoning als beschermd monument met 6% investering: 1%

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

11/01/2018

Voordelen van alle aard: nieuwe bedragen vanaf 01/01/2018


Wanneer werkgevers of vennootschappen een gratis computer, portable pc, GSM, tablet of internetverbinding aan hun werknemers of bedrijfsleiders ter beschikking stellen die ook voor privé doeleinden mogen gebruikt worden, dan wordt dit beschouwd als een privé voordeel van alle aard.

Vanaf 1 januari 2018 worden de volgende forfaits gehanteerd voor zowel de RSZ als voor de directe belastingen:

 • PC of laptop                                            :         72 EUR/jaar/toestel
 • Tablet                                                       :         36 EUR/jaar/toestel
 • Smartphone of GSM                              :         36 EUR/jaar/toestel
 • Telefoonabonnement                            :         48 EUR/jaar
 • Vaste of mobiele internetverbinding   :         60 EUR/jaar

Deze bedragen zijn proratiseerbaar op maand- of dagbasis. Zoals dit altijd al het geval was moet er geen voordeel van alle aard worden aangegeven als er uitsluitend professioneel gebruik is toegestaan.

Voorbeeld

Een werknemer/bedrijfsleider gebruikt een portable pc, vaste internetverbinding en smartphone (toestel + telefoonabonnement + mobiele internetverbinding) voor privé doeleinden.  Dit vertegenwoordigt een maandelijks voordeel in natura van 6 EUR (pc) + 5 EUR (vast en mobiel internet) + 3 EUR (smartphone) + 4 EUR (telefoonabonnement) = 18 EUR.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!