Menu

NIEUWS

24/05/2020

Coronavirus - Enkel op afspraak


Naar aanleiding van de bijzondere maatregelen welke genomen werden door de Federale Overheid inzake het coronavirus, hebben wij beslist om tot nader order enkel op afspraak te werken.

Dit betekent dat:

 • wij geen bezoekers meer zullen ontvangen welke voorafgaandelijk geen afspraak gemaakt hebben
 • wij onze cliënten enkel ontvangen op kantoor (social distancing en hygiënemaatregelen gegarandeerd)
 • wij voorlopig onze cliënten zelf niet meer zullen bezoeken
 • wij iedere werkdag telefonisch bereikbaar blijven van 9u – 12u30
 • wij via e-mail bereikbaar blijven

Indien gewenst kunnen afspraken eveneens doorgaan van op afstand (telefonisch of via videoconference skype).

Mocht u nog boekhoudkundige/BTW stukken moeten bezorgen, gelieve deze ofwel in de brievenbus of gesloten doos in de inkomhal te willen deponeren ofwel elektronisch te willen mailen.

Wij dank u alvast voor uw begrip en medewerking!

03/04/2020

Coronavirus - Updated: regeringsmaatregelen voor getroffen ondernemingen


In aanvulling van onze eerdere berichten op onze website en eerdere rechtstreekse communicaties aan onze cliënten met globaal overzicht aan steunmaatregelen voor getroffen ondernemingen, verwijzen we u graag door naar de 'coronabrochure' welke door ons beroepsinstituut ITAA werd samengesteld en regelmatig geupdated wordt.

Compensatiepremie voor ondernemingen die grote verliezen lijden

De Vlaamse regering besliste ondertussen dat er een compensatiepremie komt voor handelszaken die niet moesten sluiten van de overheid, maar toch hun omzet grondig zien teruglopen. Het gaat om een eenmalige premie van 3.000 EUR voor alle bedrijven die tussen 14 maart en 30 april een omzetsverlies van meer dan 60 procent tegenover het jaar daarvoor hadden. Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van 60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als in bijberoep kunnen de premie krijgen, op voorwaarden dat ze de volledige sociale bijdragen betalen. Wie een lagere bijdrage betaalt kan een premie krijgen van 1.500 EUR, op voorwaarde dat hij of zij een inkomen heeft tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR en niet voor 80 procent of meer als werknemer aan de slag is.

Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn.

Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Meer info: Vlaio compensatiepremie

14/03/2020

Coronavirus: regeringsmaatregelen voor getroffen ondernemingen


Het coronavirus heeft steeds duidelijker een negatieve impact op de economie en op de werking van de ondernemingen. Daarom besliste de regering vorige week vrijdag een aantal extra maatregelen te treffen.

1.Tijdelijke werkloosheid overmacht 

Momenteel is de tijdelijke werkloosheid bij overmacht wegens het coronavirus voorzien tot 31 maart 2020. Dat wordt nu verlengd tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht is zowel voor arbeiders als voor bedienden mogelijk.
 
In bepaalde situaties kan er sprake zijn van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Bijvoorbeeld in een onderneming waar een daling van het aantal klanten is als gevolg van het virus. Deze vorm van tijdelijke werkloosheid geldt voor arbeiders, maar kan ook voor bedienden ingeroepen worden. Voor bedienden moet de onderneming echter eerst erkend zijn als onderneming in moeilijkheden, bijvoorbeeld op basis van een daling van minimum 10% van de omzet, de productie of de bestellingen. Ook een aanzienlijk gebruik (minstens 10 % van het totaal aantal dagen aangegeven aan de RSZ) van de tijdelijke werkloosheid voor arbeiders is mogelijk.
 
Is dit niet het geval, dan kan de werkgever alsnog een aanvraag indienen bij de minister van Werk op basis van 'onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben'.
 
In afwachting van die ministeriële erkenning zullen de ondernemingen voor de betrokken bedienden voorlopig al een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Ondertussen werd beslist dat alle aanvragen tijdelijke werkloosheid naar aanleiding of als gevolg van het coronavirus gekwalificeerd worden als overmacht. 

2. Verhoging uitkeringen tijdelijke werkloosheid

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid bedragen momenteel 65% van het begrensd loon van de werknemer. Dit percentage zal voor een periode van drie maanden opgetrokken worden tot 70% en er zal een bijkomende toeslag worden betaald door de RVA.

3. Betalingsplan voor de socialezekerheidsbijdragen

Werkgevers die ingevolge het coronavirus met betalingsproblemen kampen voor de RSZ-bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020, kunnen uitstel van betaling of een afbetalingsplan krijgen. Het coronavirus zal aanvaard worden als factor om een schikking te treffen.
 
Voorlopig lijkt het om de reeds bestaande mogelijkheid van een minnelijk afbetalingsplan te gaan.  Meer info vindt u op de website van de sociale zekerheid: www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm

 
4. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing (BV) en andere belastingen

Elke onderneming of ondernemer die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en die, vanuit zijn zelfstandige activiteit, personeel tewerkstelt en dus BV-plichtig is, komt in aanmerking. Bedoeling is om door deze maatregelen de huidige moeilijke periode ontstaan door het coronavirus, te overbruggen. 

Ook voor de BTW, personen-, rechtspersonen- en vennootschapsbelasting is uitstel mogelijk.
 
De maatregel kan bestaan in een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten of kwijtschelding van boeten wegens niet-tijdige betaling.
 
Deze maatregel is tijdelijk. Het verzoek moet steeds van de belastingplichtige zelf uitgaan. Het kan niet uitgaan van een erkend sociaal secretariaat waarbij een BV-plichtige is aangesloten.
 
Het bevoegde ontvangkantoor beslist over de toekenning van de steunmaatregel. Het verzoek moet gebeuren via een specifiek aanvraagformulier. Het moet wel degelijk gemotiveerd zijn. Het formulier, bijkomende voorwaarden en procedure kan u terugvinden op de website van de fiscus.
 
Bovendien werden voor zelfstandigen volgende beslissingen genomen, indien er een aantoonbare link is met het coronavirus:

 • vermindering van de voorlopige bijdragen: indien de inkomsten lager liggen dan het bedrag gebruikt als basis voor de berekening, zullen ze een verlaging kunnen vragen;
 • uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor het eerste en/of tweede kwartaal van 2020;
 • het verkrijgen van vervangingsinkomen (overbruggingsrecht);
 • premie van 4.000 EUR voor horecazaken die volledig sluiten (160 EUR per dag bijkomende sluiting na 21 dagen);
 • premie van 2.000 EUR voor de kleinhandel die moet sluiten tijdens het weekend (160 EUR per dag bijkomende sluiting na 21 dagen).

Merk op! Deze maatregelen zijn momenteel beslissingen van de regering. Ze zullen de komende dagen nog verder geconcretiseerd worden door de verschillende bevoegde instanties.
 
Zodra er meer concrete info is, brengen we u hiervan op de hoogte.

Bron: SD Worx / Ella en diverse media

14/03/2020

Voorafbetalingen aanslagjaar 2021


Door tijdig en voldoende voorafbetalingen te doen, vermijdt u een belastingvermeerdering. Voor het aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020) is het tarief van deze vermeerdering 2,25% voor natuurlijke personen en maar liefst 6,75% voor rechtspersonen (vennootschappen).

Afhankelijk van het tijdstip van de voorafbetaling (zie hieronder - voor inkomstenjaar = kalenderjaar), wordt de belastingvermeerdering voor natuurlijke personen geneutraliseerd ten belope van:

Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 3,00% : uit te voeren voor 10.04.2020
Bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 2,50% : uit te voeren voor 10.07.2020
Bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 2,00% : uit te voeren voor 10.10.2020
Bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 1,50% : uit te voeren voor 20.12.2020

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (2,25%).

Afhankelijk van het tijdstip van de voorafbetaling (zie hieronder - voor inkomstenjaar = boekjaar 31/12/2020), wordt de belastingvermeerdering voor rechtspersonen (vennootschappen) geneutraliseerd ten belope van:

Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 9,00% : uit te voeren voor 10.04.2020
Bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 7,50% : uit te voeren voor 10.07.2020
Bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 6,00% : uit te voeren voor 10.10.2020
Bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 4,50% : uit te voeren voor 20.12.2020

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (6,75%).

Betalingsinstructies voorafbetalingen

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

07/03/2020

Referentierentevoeten renteloze leningen


Voor de vaststelling van het voordeel van alle aard worden referentievoeten gebruikt.  Deze worden jaarlijks bij Koninklijk Besluit vastgelegd.  

De fictieve debetrente voor rekeningen courant (waarbij de bedrijfsleider een schuld heeft ten opzichte van zijn vennootschap) is gedaald van 8,94% (voor inkomstenjaar 2018) naar 8,78% voor het inkomstenjaar 2019.

Tip: ingeval van een rekening courant tegoed (vennootschap heeft een schuld ten opzichte van de bedrijfsleider) kan een marktrente voor creditinteresten worden toegekend van 4,06% (opgelet mogelijks herkwalificatie van interesten in dividenden).

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

07/09/2019

Afschaffing wachtperiode ziekte-uitkering zelfstandigen


Bij ziekte van een werknemer kan men in de meeste gevallen rekenen op een gewaarborgd loon vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid.  Tot voor kort had een zelfstandige pas recht op een uitkering vanaf de 15e dag van arbeidsongeschiktheid.

Vanaf 1 juli 2019 is de wachtperiode voor zelfstandigen weggevallen waardoor zij ook genieten van een uitkering vanaf de eerste dag op voorwaarde dat:

- men minstens acht dagen ziek is; en
- tijdig aangifte wordt gedaan van de arbeidsongeschikheid (via het 'getuigschrift van arbeidsongeschiktheid' - een gewoon ziektebriefje volstaat niet)

De zelfstandige ontvangt enkel een uitkering wanneer elke zelfstandige activiteit wordt stopgezet tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.  Dit betekent echter niet dat de zaak moet gesloten worden - je zakenpartner, familie of medewerkers mogen de zaak in naam van de zelfstandige verder uitbaten tijdens de arbeidsongeschiktheid.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

13/08/2019

Nieuwe kilometervergoeding


Wanneer een werknemer beroepsverplaatsingen maakt met de eigen wagen, kan hij van de werkgever hiervoor een terugbetaling van de gemaakte autokosten krijgen.

De werknemer kan het juiste bedrag van de autokosten bewijzen ofwel kan hij gebruik maken van het wettelijk vastgelegd forfait. Ieder jaar op 1 juli wordt voornoemd forfait aangepast door de overheid.

Vanaf 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 geldt het nieuwe forfaitaire bedrag van 0,3653 EUR per kilometer (in vergelijking met 0,3573 EUR per kilometer vorig jaar).

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

16/03/2019

Nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen


Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) treedt in werking op 1 mei 2019.  Nieuwe vennootschappen die vanaf die datum worden opgericht, moeten direct de nieuwe regels toepassen.

Voor reeds bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen worden de nieuwe dwingende regels van kracht op 1 januari 2020, zijnde:

 • de omvorming kapitaal in de BV in statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening
 • de nieuwe benamingen en afkortingen
 • de regeling winstuitkering BV (netto-actief test en liquiditeitstest)
 • de alarmbelprocedure

Vanaf 1 mei 2019 tot 1 januari 2020 kan iedere vennootschap vrijwillig de nieuwe regels toepassen door een vrijwillige statutenwijziging.  De eerste statutenwijziging na 1 januari 2020 moet een volledige statutenwijziging zijn en zal de vennootschap aan alle nieuwe regels dienen te voldoen.

Op 1 januari 2024 moeten alle statuten conform WVV zijn en is het WVV volledig van toepassing.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

11/01/2018

Voordelen van alle aard: nieuwe bedragen vanaf 01/01/2018


Wanneer werkgevers of vennootschappen een gratis computer, portable pc, GSM, tablet of internetverbinding aan hun werknemers of bedrijfsleiders ter beschikking stellen die ook voor privé doeleinden mogen gebruikt worden, dan wordt dit beschouwd als een privé voordeel van alle aard.

Vanaf 1 januari 2018 worden de volgende forfaits gehanteerd voor zowel de RSZ als voor de directe belastingen:

 • PC of laptop                                            :         72 EUR/jaar/toestel
 • Tablet                                                       :         36 EUR/jaar/toestel
 • Smartphone of GSM                              :         36 EUR/jaar/toestel
 • Telefoonabonnement                            :         48 EUR/jaar
 • Vaste of mobiele internetverbinding   :         60 EUR/jaar

Deze bedragen zijn proratiseerbaar op maand- of dagbasis. Zoals dit altijd al het geval was moet er geen voordeel van alle aard worden aangegeven als er uitsluitend professioneel gebruik is toegestaan.

Voorbeeld

Een werknemer/bedrijfsleider gebruikt een portable pc, vaste internetverbinding en smartphone (toestel + telefoonabonnement + mobiele internetverbinding) voor privé doeleinden.  Dit vertegenwoordigt een maandelijks voordeel in natura van 6 EUR (pc) + 5 EUR (vast en mobiel internet) + 3 EUR (smartphone) + 4 EUR (telefoonabonnement) = 18 EUR.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

14/03/2017

MyRent


De Federale Overheidsdienst Financiën heeft recent een nieuw online platform uitgerold: MyRent (https://financien.belgium.be/nl/E-services/MyRent).  

Met deze onlinetoepassing kan u gratis een huurcontract en/of een plaatsbeschrijving versturen voor registratie. Het huurcontract en/of de plaatsbeschrijving hoeven niet noodzakelijk uitsluitend voor bewoning bestemd te zijn.

U kan uiteraard nog steeds uw huurcontract en/of de plaatsbeschrijving met de post opsturen of naar uw bevoegde registratiekantoor gaan.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!